นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา และนิเทศติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ของ โรงเรียนหนองโพพิทยา

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางอัจฉรา ทิวาพรภานุกูล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และนางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา และนิเทศติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ของ โรงเรียนหนองโพพิทยา