การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์