คณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้ารับเกียรติบัตร “คนดี ศรีสวรรค์” จากท่านชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

วันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โดยมี ดร.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นายพงษ์เทพ เจริญไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ และ นายสังวร ยมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม เข้ารับเกียรติบัตร “คนดี ศรีสวรรค์” จากนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์