การพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะ ครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จัดการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะ ครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มี ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพร้อมด้วยบรรยายพิเศษ โดยมี ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม มีการบรรยายพิเศษคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และการบริหารจัดการชั้นเรียน โดย ดร.ยมนพร เอกปัชชา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ , การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยนางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่ม งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ , การใช้สื่อเทคโนโลยี และการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning โดยนางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน ส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา , การบรรยายพิเศษเรื่อง วินัย อุทธรณ์และการร้องทุกข์ โดย นางสาวรังสิมา ภู่แปลง นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี และ ส.ต.ท.จง นาคตระกูล นิติกรชำนาญการ และ การครองตน ครองคน ครองงาน สู่ครูมืออาชีพ โดย ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และปิดการอบรม ณ ห้องประชุม The Sun โรงแรม 42C The Chic Hotel อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ โดยงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1S-CzUsklFCCsZeHYl_fa5dNaLPTwraEm