การประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนมูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565

วัน จันทร์ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนมูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์