โครงการสร้างเยาวชนแกนนำ และการสร้าง Best Practice ชมรม Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครสวรรค์

วัน จันทร์ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางวิชิรตา วรธาดาสวัสดิ์ นางมณฑิรา บุตโยธี และนางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิด โครงการสร้างเยาวชนแกนนำ และการสร้าง Best Practice ชมรม Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของแต่ละโรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนนครสวรรค์