การประชุมสัมมนาเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกในการลดและคัดแยกขยะในหน่วยงาน และการนำขยะไปใช้ประโยชน์ (Zero waste office) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วัน จันทร์ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.45 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสัมมนาเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกในการลดและคัดแยกขยะในหน่วยงาน และการนำขยะไปใช้ประโยชน์ (Zero waste office) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการการบรรยายให้ความรู้เพิ่มเสริมสร้างทัศนคติ พฤติกรรม และความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะรวมทั้งการนำขยะไปใช้ประโยชน์ โดย นายเกื้อกูล ดีประสงค์ อดีตรองศึกษาธิการภาค 18 (นครสวรรค์) ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1RmBe98fdTTaSMIInAD1JjcTG3k10avPh