โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ รับรางวัลสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับดีเด่น ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ในระดับภูมิภรค (ภาคเหนือ) ประจำปี 2565