การประชุม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2565

วัน ศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์