การแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา  “ชัชวลิตเกมส์ 2565” ครั้งที่ 43 

วัน ศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.  ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา  “ชัชวลิตเกมส์ 2565” ครั้งที่ 43 โดยมีนายเกษม รัตนพรหม ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา  กล่าวคำรายงานวัตถุประสงค์ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อปลูกฝังคุณธรรมความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคี และความเสียสละ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา และเพื่อใช้การเล่นกีฬาเป็นเครื่องมือในการต้านภัยจากยาเสพติด ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา