โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนวและครูที่ปรึกษา “การดูแลสุขภาพจิตนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19” โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 

วัน ศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.  ดร.สุชาติ เอกปัชชา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนวและครูที่ปรึกษา “การดูแลสุขภาพจิตนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19”  พร้อมด้วย นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นางเมตตาถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ มีการกล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดงาน โดย นายชาญชัย  ชนิดสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์  โดย ศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดนครสวรรค์ และศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ (โรงเรียนสตรีนครสวรรค์) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณห้องประชุมโรงเรียนสตรีนครสวรรค์