นิเทศติดตามและตรวจเยี่ยมโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเข้ารับการประเมิน PISA 2022 ณ โรงเรียนพระบางวิทยา 

วัน พฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565   ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางวิชิรตา วรธาดาสวัสดิ์ นางอัจฉราทิวาพรภานุกูล และ นายคมกฤช แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตามและตรวจเยี่ยมโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเข้ารับการประเมิน PISA 2022 ณ โรงเรียนพระบางวิทยา