การแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนหนองบัว “ดอกบัวเกมส์ 65” 

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนหนองบัว “ดอกบัวเกมส์ 65” พร้อมด้วยนางมณฑิรา บุตโยธี และนางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ โดยมีนายวิฑูรย์ งามนิธิจารุเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว กล่าวคำรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคี และความเสียสละ  ณ สนามกีฬาโรงเรียนหนองบัว นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม RCEB SPORT ได้แก่ ROBOT-SPORT, CODING-SPORT, Electronic Sport และ Board Game Sport ซึ่งเป็นเกมส์กีฬาที่เกิดจากกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน