นิเทศติดตามและตรวจเยี่ยม การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ณ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

วัน พุธ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายคมกฤช แผนเสือ นางวิชิรตา วรธาดาสวัสดิ์ และ นางอัจฉรา ทิวาพรภานุกูล ศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตามและตรวจเยี่ยม การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ณ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินโครงการขยายผลการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลาง สพฐ. I-Classroom เพื่อศึกษาวิเคราะห์ และวิจัยเชิงทดลอง พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และนำไปขยายผลให้ห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่มีระบบเครือข่ายแบบไร้สายในโรงเรียนที่มีบริบทแตกต่างกัน และดูความก้าวหน้าของการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุดซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการโรงเรียนคุณภาพ