การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับเขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ (OBEC Content Center)

วัน อังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับเขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ (OBEC Content Center) มีการบรรยายพิเศษ “ความรู้พื้นฐานและการเข้าใช้ OBEC Content Center” การนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ในชุดโปรแกรม OBEC Content Center ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยวิทยากรแกนนำ พร้อมด้วยแนวทางการขยายการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดย นางเจนจิรา ชมกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนโกรกพระ และ แนวทางการประกวดแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โดย นายภูมิภัทร ลอยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ ณ ห้องประชุม the sun โรงแรม 42C The Chic Hotel จังหวัดนคสวรรค์

ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1Qngc_eC-nPEgKo8UUVZ9JUD6aWs7wjRL