ประชุมคณะกรรมการและตัดสินผลงานวิจัย และนวัตกรรมการศึกษา ดีเด่น รอบที่ 2 Best of the best

วันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการและตัดสินผลงานวิจัย และนวัตกรรมการศึกษา ดีเด่น รอบที่ 2 Best of the best จากการนำเสนอปากเปล่า (Oral Presentation) โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2565 โดย กลุ่มงานส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1i3PWg511f5ycAEITFINMSIMdNmN1Sb93