การนิเทศตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ HCEC โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ในการจัดกิจกรรมขยายผลหลักสูตรการจัดการความรู้ด้านการเงินสำหรับเด็ก(CHA-CHING)

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้นางขวัญเรือน เสนานันท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับเขตพื้นที่ และนางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ ได้มานิเทศตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ HCEC โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ในการจัดกิจกรรมขยายผลหลักสูตรการจัดการความรู้ด้านการเงินสำหรับเด็ก(CHA-CHING)โดยผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ จำนวน 20 คน ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 1 วิทยากรในการดำเนินการอบรม ได้แก่ คณะครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ โดยมีนางสมกมล วรรณทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์เป็นประธานเปิดการอบรม