การประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกสำนักงานเขตพันที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 ระดับภูมิภาคภาคเหนือ 

วัน เสาร์ ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565   นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกสำนักงานเขตพันที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 ระดับภูมิภาคภาคเหนือ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเสือป่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย