การสัมมนาทางวิชาการตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และชมรมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์

วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
ของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และชมรมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ณ จังหวัดระยอง