การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (INTEGRITY TRANSPARENCY ASSESSMENT : ITA)

วัน พุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
(INTEGRITY TRANSPARENCY ASSESSMENT : ITA) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนวมินทราชทิศ มัชฌิม