การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วัน พุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางวาสนา นุ่มนาค และ นางสาวอรทัย นาคดี กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 18 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมโรงแรม 42 c The Chic Hotel