นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาของ โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางอัจฉรา ทิวาพรภานุกูล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นางวิชิรตา วรธาดาสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์และนางสาวสุชาดา จันทร์พรม นักจิตวิทยาโรงเรียน นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาของ โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์