การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านสุจริตศึกษาในสถานศึกษา 

วัน พฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านสุจริตศึกษาในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์