การประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าโครงการและการรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม ในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วัน พฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าโครงการและการรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม ในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการบรรยายหัวข้อ”ความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผน 3 ระดับ ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ)”  พร้อมด้วย หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และ ฝึกปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) วิทยากรโดย นางสาวสิริกัญญา สุขวิเสส ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ณ โรงแรม 42C The Chic Hotel Nakhonsawan อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์