การประชุมการติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมการประชุมการติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ VDO conference ครั้งที่ 9 โดยมีเขตตรวจราชการที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 17 และ เขตตรวจราชการที่ 18 (ความปลอดภัย โครงการพาน้องกลับมาเรียน และโครงการโรงเรียนคุณภาพ) มี ดร.พัฒนะ  พัฒนทวีดล  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานเปิดการประชุมและรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน มีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในกลุ่มเขตตรวจราชการที่ 18 (กำแพงเพชร นครสรรค์ พิจิตร) นำเสนอผลสำเร็จ ในการขับเคลื่อนนโยบาย นวัตกรรม และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 1)ด้านความปลอดภัย 2)โครงการพาน้องกลับมาเรียน และ 3)โครงการโรงเรียนคุณภาพ ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์