การพิจารณาตัดสินรางวัลBest Practices และ Best of the Best 

วัน อังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น.  ดร.สุชาติ เอกปัชชา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ นางวิระดา แก่นกระโทก ศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลBest Practices และ Best of the Best ณ ห้องประชุม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์