โครงการส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ ประจำปีการศึกษา 2565 

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา นำโดย นายก้านตอง เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา พร้อมด้วย นางสุวรรณา ภมรพิบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา จัดทำโครงการส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5STEPs) ร่วมกับกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ นำโดยนางสาวสายชล บุตรเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ และนางจิรัชญา ทิขัตติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ตามนโยบาย สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2565 การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบ Active Learning ปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนการยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Active Learning และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5STEPs) และส่งเสริมพัฒนาครู ผลิตสื่อ นวัตกรรมการสอน วิทยากรการอบรม ได้แก่ นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ และนางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา และโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 59 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา