การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ประจําเขตตรวจราชการที่ 18

วัน ศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ประจําเขตตรวจราชการที่ 18 พร้อมการสรุปการหัวข้อ OBEC Content Center” และ การนําสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ในชุดโปรแกรม OBEC Content Center ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์