การตรวจสอบระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับ 3 ดาว ของโรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 

วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ 2565 เวลา 13.00 น. ดร.สุชาติ  เอกปัชชา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  มอบหมายให้คณะอนุกรรมการทีมเคลื่อนที่เร็วโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (Roving Teams : RT) ระดับเขตตรวจราชการที่18 นำโดย ดร.ยมนพร เอกปัชชา นางวิระดา แก่นกระโทก นางมณฑิรา บุตโยธีและนางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตรวจสอบระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับ 3 ดาว ของโรงเรียนสวนป่าแม่กะสี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2