การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ประจําเขตตรวจราชการที่ 18

วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุชาติ  เอกปัชชา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ประจําเขตตรวจราชการที่ 18 มีบรรยายพิเศษ “เทคโนโลยีดิจิทัลกับความสําเร็จของการจัดการศึกษา” โดย ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน พร้อมด้วย บรรยาย “ทําความรู้จัก OBEC Content Center” และ การนําสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ในชุดโปรแกรม OBEC Content Center ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยวิทยากรจากเขตตรวจราชการที่ 18 ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์