พิธีปิดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร ผ่านการอบรมนักธุรกิจรุ่นเยาว์ จำนวน 30 ชั่วโมง ตามโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.00น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ได้แก่ นางเมตตา ถวิลไทย นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ และ นายคมกฤช แผนเสือ เข้าร่วมพิธีปิดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร ผ่านการอบรมนักธุรกิจรุ่นเยาว์ จำนวน 30 ชั่วโมง ตามโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนพยุหะพิทยาคม นำโดย นายสิงหวรรธน์ มาตราช ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุหะพิทยาคม และ โรงเรียนเขาทองพิทยาคม นำโดยนายสุกิจ ดั่นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทองพิทยาคม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรเกษตรอัจฉริยะ Smart Farmer ณ ห้องประชุมนิภาธรรมวงศ์ อาคารวิทยาศาสตร์เอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์