กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย โรงเรียนพยุหะพิทยาคม

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงบุญคุณและผลงานของสุนทรภู่กวีเอกของไทย และเพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย โดยมีกิจกรรมมากมายให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

ผู้ถ่ายภาพ : นายพีรพัฒน์ ถึงสุข , นายกิตติภูมิ พลราช , นางสาวสุวพัชร ชุ่มท้วม