กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ ว่าที่ร้อยเอกอภิภู ติรยาอติพร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย จิตอาสา 904 ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดี เทิดทูน และการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี นาย ชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ที่ว่าการอำเภอโกรกพระ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และปลูกต้นไม้รอบบริเวณวัดบ้านหว้าณ วัดบ้านหว้า ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์