เยี่ยมเยียนโรงเรียนและมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม

ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางวสุ เกษสำโรง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน, นางสาวสุกฤตา สนิทจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ, นางสาวสุชาดา จันทร์พรม นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และนางสาวกชพร จรบุรี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและนำเงินไปมอบให้นักเรียนโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม จำนวน 1 ราย คือ นางสาวศุภาภิชญ์ ศรีสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งมีฐานะยากจน และตกอยู่ในสภาพลำบาก เพื่อเป็นการให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือนักเรียนในเบื้องต้น