นิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5Steps) ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ ศตวรรษที่ 21 

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ นางสัมพรรณ ถวิลไทย, นางเมตตา ถวิลไทย และ นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ นิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5Steps) ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ ศตวรรษที่ 21 ตามนโยบาย สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ โดยโรงเรียนที่เข้าโครงการ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 14 โรงเรียน คณะครู 75 คน ณ โรงเรียนพระบางวิทยา ครูผู้รับการนิเทศ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาววัสยา จันทร์ดิษฐ รายวิชา ภาษาอังกฤษรอบตัว อ32203 ชั้นม.5/1 โดยมีกิจกรรมการสังเกตการสอน เยี่ยมชั้นเรียน และสะท้อนคิด โดยเทคนิค Coaching & Mentoring ผู้ร่วมการนิเทศ ได้แก่ นายอิทธิรัฐ น้อยเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบางวิทยา และนางสาวกมลรัตน์ อนงคณะศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยนางณรรฐวรรณ สวยางกูร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมการนิเทศชั้นเรียน สะท้อนคิด