การตรวจสอบโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. “โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน” ระดับ 2 ดาว ของโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์

วันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางวิระดา แก่นกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนางมณฑิรา บุตโยธี และนางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. “โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน” ระดับ 2 ดาว ของโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์