นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต

วันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางวิระดา แก่นกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนางมณฑิรา บุตโยธี และนางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ ได้นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ได้แก่ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษาออนไลน์ (ITA) การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.และการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์วิถีใหม่ ของโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา