การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสื่อสารสร้างความเข้าใจการนําเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)”  

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม  2565  เวลา 09.00 น. ดร.สุชาติ  เอกปัชชา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้รับเกียรติจากศึกษาธิการภาค 18 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสื่อสารสร้างความเข้าใจการนําเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)”  พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมโบนิโต้ชิโนส์ อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์