นิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5Steps) ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ ศตวรรษที่ 21 

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ นางสัมพรรณ ถวิลไทย, นางเมตตา ถวิลไทย และ นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ นิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5Steps) ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ ศตวรรษที่ 21 ตามนโยบาย สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ โดยโรงเรียนที่เข้าโครงการ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 14 โรงเรียน คณะครู 75 คน ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ครูผู้รับการนิเทศ จำนวน 10 ท่าน ได้แก่ นายอนุพนธ์ คำประกอบ รายวิชา ภาษาอังกฤษ ฟัง – พูด อ20209 ชั้นม.3/11 นายเจนณรงค์ ดิษสวน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101ชั้นม.1/9 นางสายฝน นพรัตน์ รายวิชาไวยากรณ์หรรษา อ30213 ชั้นม.4/11นางเกศินี ภัคกวินกุล รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ชั้นม.1/12นางสุวภาพ หวังศรี รายวิชาไวยกรณ์หรรษา5 อ30217ชั้นม.6/8 นางสาวปฐมาภรณ์ โมกไธสง ภาษาอังกฤษอ่าน–เขียน 2 อ30202 ชั้นม.5/6 นางสาวพัชรวรรณ ไวทยกุลรายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐานอ23101ชั้นม.3/9
นายพลวิทย์ ชลธารอุดมลาภ รายวิชาเกาหลี อ่าน – เขียน ต33203 ชั้นม.6/11 นางนิตยา แสงโพธิ์ รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน อ30201 ชั้นม.4/1นางพจนาถ อ่องลออ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ31101 ชั้นม.4/10 โดยมีกิจกรรมการสังเกตการสอน เยี่ยมชั้นเรียน และสะท้อนคิด โดยเทคนิค Coaching & Mentoring ผู้ร่วมการนิเทศ ได้แก่ โดยมี นายชาญชัย ชนิดสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางสมกมล วรรณทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวอโนชา รัชฎานนท์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมการนิเทศชั้นเรียน