การประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 5/2565

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  เวลา 13.30 น. ดร.สุชาติ  เอกปัชชา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 5/2565 โดยมี นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์