การนิเทศการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.ในระยะเวลา 1 ปี (Coaching team)

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้ารับการนิเทศการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.ในระยะเวลา 1 ปี (Coaching team) ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เลขานุการฯ และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมรับฟังการประเมิน Coaching team และให้กำลังใจ ณ ห้องประชุมอาคารลูกนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์