ตรวจเยี่ยมสร้างความเข้าใจ เรื่อง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และแนวทางการดำเนินงาน ชี้แนะ การเข้าใจและดูแลนักเรียน ในห้วงเวลาการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ณ โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์

วัน พฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม  2565 เวลา 15.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมสร้างความเข้าใจ เรื่อง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และแนวทางการดำเนินงาน ชี้แนะ การเข้าใจและดูแลนักเรียน ในห้วงเวลาการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ณ โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์