โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ บำเพ็ญประโยชน์ วันก่อตั้งลูกเสือเหล่าอากาศ

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและชมรมวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษาโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ร่วมกับ กองบิน 4 นำลูกเสือ เนตรนารีเหล่าอากาศของโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ จำนวน 60 นาย ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด บริเวณลานวัด ณ วัดหนองสีนวล อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องในวันลูกเสืออากาศ