นิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5Steps) ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ ศตวรรษที่ 21 

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ นางสัมพรรณ ถวิลไทย, นางเมตตา ถวิลไทย และ นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ นิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5Steps) ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ ศตวรรษที่ 21 ตามนโยบาย สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ โดยโรงเรียนที่เข้าโครงการ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 14 โรงเรียน คณะครู 75 คน ณ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา ครูผู้รับการนิเทศ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวเยาวเรศ เงินสัจจา รายวิชา ภาษาไทย3 ท22101 ชั้น ม.2 นางจุฑามาศ เจตน์กสิกิจ รายวิชาเคมี5 ว30225 ชั้น ม.6 โดยมีกิจกรรมการสังเกตการสอน เยี่ยมชั้นเรียน และสะท้อนคิด โดยเทคนิค Coaching & Mentoring ผู้ร่วมการนิเทศ ได้แก่ โดยมี นายกิจจา เอี่ยมระหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา นางจุฑามาศ เจตน์กสิกิจ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวมินตรา รุ่งรังษี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนางอัมพิกา วีระทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมการนิเทศชั้นเรียนและสะท้อนคิด