การประชุมและลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อำเภอหนองบัว

วัน อังคาร ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ดร.สุซาติ เอกปัชซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมและลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นำโดย นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดนครสวรรค์ ประชุมร่วมกับอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ เพื่อรับทราบผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแผนงาน/โครงการพร้อมติดตามการดำเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ของนักเรียนในอำเภอหนองบัว ณ ที่ว่าการอำเภอหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์