นิเทศ ติดตาม และ PLC โครงการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงโรงเรียนมัธยมศึกษาต้นแบบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ (โครงการ Whole School)

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายคมกฤช แผนเสือ และ นางสาวณสุดา สิชฌรังษี ศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตาม และ PLC โครงการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงโรงเรียนมัธยมศึกษาต้นแบบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ (โครงการ Whole School) ครูผู้สอนโรงเรียนพยุหะพิทยาคม และโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ขอขอบคุณ นายสิงหวรรธน์ มาตราช ผอ.รร.พยุหะพิทยาคม และ นายก้านตอง เส็งเอี่ยม ผอ.รร.เก้าเลี้ยววิทยา ที่ส่งเสริม สนับสนุน ครูผู้สอนให้จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงให้กับนักเรียน