นิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5Steps) ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ ศตวรรษที่ 21  

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ นางสัมพรรณ ถวิลไทย, นางเมตตา ถวิลไทย และ นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ นิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5Steps) ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ ศตวรรษที่ 21 ตามนโยบาย สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ โดยโรงเรียนที่เข้าโครงการ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 14 โรงเรียน คณะครู 75 คน ณ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ครูผู้รับการนิเทศ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นางสาวกุลวลี ลาวรรณ รายวิชาชีววิทยา ว32243 ชั้นม.5/1 นางสาวพิชชา กองแก้ว รายวิชาวิทยาการคำนวณ ว31103 ชั้นม.4/2 นางสาวสุพร แซ่กือ รายวิชานาฎศิลป์ ชั้นม.4/1 โดยมีกิจกรรมการสังเกตการสอน เยี่ยมชั้นเรียน และสะท้อนคิด โดยเทคนิค Coaching & Mentoring ผู้ร่วมการนิเทศ ได้แก่ ว่าที่ร.ต.เบญจรงค์ ทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม พร้อมด้วย นางสาวสมร ปะวะภูชะโก หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ, นางกุลจิรา วิรัชชั่ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นายพิพัฒน์ ผาสุขขี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมการนิเทศชั้นเรียน สะท้อนคิด