สพม.นครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถเต็มตามศักยภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล ณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

วัน อังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย ดร.สุชาติ เอกปัชชา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ ดร.ยมนพร เอกปัชชา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ช่วยราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าศึกษาดูงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถเต็มตามศักยภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล ตามโครงการพัฒนา ผู้บริหารให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาตนเองและเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการทำงานร่วมกัน โดยมี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน TO BE NUMBER ONE, กิจกรรมสภานักเรียน, กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร