นิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5Steps) ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ ศตวรรษที่ 21 

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ นางสัมพรรณ ถวิลไทย, นางเมตตา ถวิลไทย และ นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ นิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5Steps) ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ ศตวรรษที่ 21 ตามนโยบาย สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ โดยโรงเรียนที่เข้าโครงการ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 14 โรงเรียน คณะครู 75 คน ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ครูผู้รับการนิเทศ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ นางสาวศศิภัสสร พูลทอง รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว22101 ชั้นม.2/5 นางกนกพร จีนมหันต์ รายวิชาเคมีเพิ่มเติม ว30221 ชั้นม.4/2 นายทวี ไวยมิตรา รายวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 ว302265 ชั้นม.6/5 นายณัฎฐ์วัฒน์ อนันตะสุข รายวิชาสังคมศึกษา ส33101 ชั้นม.6/1 นางสาวสุมิตตรา ใจกล่ำ รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ชั้นม.3/2 และนางสาวสุทธินี โอภาษี รายวิชาโลกสวยด้วยไม้ดอกไม้ประดับ ง30241 ชั้นม.6/6 โดยมีกิจกรรมการสังเกตการสอน เยี่ยมชั้นเรียน และสะท้อนคิด โดยเทคนิค Coaching & Mentoring ผู้ร่วมการนิเทศ ได้แก่ โดยมี นายเสถียร ดามาพงษ์ พร้อมด้วยนางสาวอมรา อิ่มศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นวมินทราชูทิศ มัชฌิม และ นางนภสวรรณ นุชชม หัวหน้างานวิชาการ นายสุรเดช วงศ์กระจ่าง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางอุษา ทองอ่อน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ นางอลิสา วีระน้อย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และนางสาวพิมพ์นภา มาลัย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมการนิเทศชั้นเรียน