ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ทักษะการใช้เทคโนโลยีการสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21”